Sheng-De Wang, Professor, Ph. D.
王勝德 教授Department of Electrical Engineering
National Taiwan University
Taipei 106, TAIWAN

Tel: 886-2-33663579
Fax: 886-2-23671909
e-mail: sdwang@ntu.edu.tw